Zhang Ziyi

PRINCESS RACCOON, (aka OPERETTA TANUKI GOTEN), Jo Odagiri, Zhang Ziyi, 2005

PRINCESS RACCOON, (aka OPERETTA TANUKI GOTEN), Jo Odagiri, Zhang Ziyi, 2005

Image 1 of 47

PRINCESS RACCOON, (aka OPERETTA TANUKI GOTEN), Jo Odagiri, Ziyi Zhang, 2005

PRINCESS RACCOON, (aka OPERETTA TANUKI GOTEN), Jo Odagiri, Ziyi Zhang, 2005

Image 2 of 47

PRINCESS RACCOON, (aka OPERETTA TANUKI GOTEN), Jo Odagiri, Ziyi Zhang, 2005

PRINCESS RACCOON, (aka OPERETTA TANUKI GOTEN), Jo Odagiri, Ziyi Zhang, 2005

Image 3 of 47

PRINCESS RACCOON, (aka OPERETTA TANUKI GOTEN), Ziyi Zhang, 2005

PRINCESS RACCOON, (aka OPERETTA TANUKI GOTEN), Ziyi Zhang, 2005

Image 4 of 47

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), from left: Zhang Ziyi, Chang Chen, 2000. ©Sony Pictures Classics

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), from left: Zhang Ziyi, Chang Chen, 2000. ©Sony Pictures Classics

Image 5 of 47

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), ZHANG Ziyi, 2000. ©Sony Pictures Classics

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), ZHANG Ziyi, 2000. ©Sony Pictures Classics

Image 6 of 47

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), ZHANG Ziyi, 2000. ©Sony Pictures Classics

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), ZHANG Ziyi, 2000. ©Sony Pictures Classics

Image 7 of 47

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), ZHANG Ziyi, 2000. ©Sony Pictures Classics

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), ZHANG Ziyi, 2000. ©Sony Pictures Classics

Image 8 of 47

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), from left: Zhang Ziyi, Pei-pei Cheng, 2000. ©Sony Pictures Classics

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), from left: Zhang Ziyi, Pei-pei Cheng, 2000. ©Sony Pictures Classics

Image 9 of 47

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), from left: Zhang Ziyi, Chang Chen, 2000. ©Sony Pictures Classics

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), from left: Zhang Ziyi, Chang Chen, 2000. ©Sony Pictures Classics

Image 10 of 47